بررسی مباحث تاریخ , فرهنگ و تمدن اسلام و ایران...
 نمونه سوالات درس تاریخ اسلام .(امامت)

ج: برخی تاریخ را مجموع وقایع کره ی زمین از آغاز پیدایش انسان تاکنون می دانند با همان احوال گذشته جهان و برخی تاریخ را و قایع مشهور تاریخ -  حوادث مهم تاریـــخ – حوادث پادشاهان ودولت ها وتاریخ انبیاء وامامان می داننـــد   بهترین تعریف : با درنظر گرفتن عناصراصلی تاریخ یعنی انسان از یک سو وزمان ومکان از سوی دیگر – تاریخ مجموعه ای از اطلاعات تحلیل شده درباره ی تاثیر وتاثر انسانهاست و امور طبیعی چون هدایت و گمراهی- سازندگی و ویرانگری – رفتارهای عادلانه وستمگرانه اش را شامل می شود. 2 ) شهید مطهری برای تعریف از تاریخ چند نوع بیان می کند ؟ الف:   تاریخ نقلی/ علم به وقایع وحوادث سپری شده وآگاهی از ا وضا ع واحوال گذشتگان می باشد. زندگی نامه ها – فتح نامه ها وسیره ها از این مقوله اند. -         علوم تاریخ دراین معنا به یک امورجزئی است -         به مسائل فردی مربوط است . -         درواقع علم به ( بودن ها ست ) . -         به گذشته تعلق دارد. ب: تاریخ علمی : مطالعه وبررسی وتحلیل وقایع گذشته واستنباط قواعد وسنتهای حاکم بر زندگی گذشتگان . - تاریخ علمی جزئی نیست وکلی است . - قانون وعلم شدن هاست . - متعلق به آیندگان است . - این نوع تاریخ عقلی است . درواقـع تاریــخ نقلی(حوادث ووقایــع گذشته مبادی و مقدمات این علــم شمــرده  می شود. ج: فلسفه ی تاریخ : علت وجودی تحولات درجامع است . 3) فایده تاریخ چیست ؟                                                                      ص2 فایده تاریخ چیست ؟ از طریق تاریخ می توان : الف : پیش فرضها را دریافت کرد که از طریق همین علت ومعلولها است . ب:  مطالعه تاریخ گذشتگان وبه دست آوردن تجربه واینکه آینده را بتوان پیش بینی کرد . ج: تــاریخ پل ارتباطی بین انسانهاست و برای یافتن علت حوادث نامتطلوب در راه رویا رویی با آنها باید به تحقیق ومطالعه گشته گان پرداخت . ح : تاریخ گمشده انسانهاست وانسان دوست دارد بفهمد چرا چنین اتفاقی افتاده است . 4 ) اندیشه تایخ به چه کسی برمی گردد ؟ و فلسفه ی تاریخ از چه مطلبـی بحث می کند ؟ افلاطون : فلسفه ی تاریخ حقیقت وعلت وجود حوادث ونتایج رویدادها وتحولات تاریخ را بیان می کند . یعنی تاریخ تحولات از مرحله ای به مرحله ی دیگروفلسفه ی تاریخ عهده دار بررسی حقیقت وعلت وجود تحولات در جامع ؛ کشف سنن حاکـــم برآنهـــا . تعیین منازل برجسته ی حرکت تاریخ ونکات ضغف وقوت علم تاریخ وقانون مندی تاریخ است . 5 ) سنت الهی را تعریف کنید وچهار اصل وسنت حاکم را بیان کنید . سنت ا لهی روشی است که خداوندهمیشه برای اداره جامعه وانسانها بکارمی برد؛  روشی که خداوند برای خلق وپیشرفت وتکامل انسانها واداره ی جامعه وانسان ها بکار برده است . الف : اختیار داشتن انسانها :  براساس آیه قرآن انسان ها دارای اختیار هستند . آنها می توانند تصمیم بگیرند وبه خواسته های خود برسند . انسان می تواند هرفعلی را انجام دهد ودرانجام افعال آزاد است . ب  :سیر صعودی وتکامل انسانها:انسانها روبه پیشرفت هستند تکامل انسانها یعنی سیر حرکت آنها به طرف خدا ؛ ( انسانها معمولا" درمسائل دنیا یی پیشرفت می کنند که  یک سیر حرکت فرضی است وبا تکامل فرق دارد. پ : داشتن شخصیت ورشد : انسا نها همه دارای شخصیت الهی هستند . ت : ارتباط مستقیم فرد وجامعه : فرد وجامعه هردو روی هم اثر دارند .( مثال : جامعه ی کوفه روی امام علی (ع) اثر داشت . و امام خمینی (ره) روی جامعه اثر داشت .) ث : حکومت علت ها بر معلو ل ها : هر پدیده  ای علتی دارد همیشه علت برمعلول حاکم است  درحاکمیت علت ها بر معلول ها کار بد یک پدر روی فرزنداو اثر بدی دارد ؛ ص3 هـــر عملی ازانسانها اثری داردواین یکی ازسنتهای الهی است که حتما" اجـــــــــرا  می شود . ج: هدایت همه ی انسانها : خدا با فرستادن پیامبران هدایت مردم را برعهده گرفته؛ درقرآن آمده « هیچکس را عذاب نمی دهیم مگر اینکه پیامبری فرستاده باشیم » . چ: کمک خدا به همه ی انسانها : خدا به مومنان وکافران کمک می کند ؛ هر فردی چه مومن وچه کافر کار نیکی انجام دهد اجر می گیرد ولی کافرثواب یک طرفه ( دنیوی ) رادارد ومومن ثـــواب دو طرفــه  ( دنیا وآخرت ) را می برد . 6) چهار نظریه درعوامل محرک وپیشرفت تاریخ بنویسید وتعیین کنید درمنظر دین عوامل محرک چیست ؟ ( نظریه اسلام ) . الف : کنت گو بینو : برتری نژ اد واصالت ؛ طبق این نظریه تنها بعضی از نژادها استـــعداد تمدن وفرهنگ آفریــنی دارند ؛ اومعتــقد است نژ معنای تاریـــــخ را روشن می کند وبرای پیشوائی خون اصیل است نه هوش . ب: منتسکیو : منطقه جغرافیائی باعث پیشرفت می شود درمحیط های معتدل ؛ مغزهای نیرومند ومزاجهای معتدل بوجود می آورد . طبق این نظریه عامل سازنده ی تمدن ؛ فرهنگ و صنعت ؛ اقلیم خاص ومحیط طبیعی است . ج: کارلابل : هرکشوری که قهرمان ونخبه دارد پیشرفت می کند . براساس این نظریه منشاء تحولات تاریخ در ابعاد مختلف نوابغ اند. سایر مردم مصرف کننده ی ا ندیشه ی آنا نند ودر پی آنها حرکت می کنند . د: مارکس : تحویل وتحرک وتکامل جامعه براساس اقتصاد است وبراساس این نظریه عامل اساسی تاریخ در هر عنصری است . هـ :نظریه اسلام:هر نظریه ای به تنهایی نمی تواندباعث پیشرفت شودوآنچه مو جب پیشرفت است  هم نیازهای اجتماعی است ( عوامل بیرونی ) و هم عوامل درونی (مانند حق خواهی ؛ کمال طلبی و......) است . 7 )سه موضوعی که در خصوص پیامبر میتوان با برسی حوادث تاریخی بیان نمود را بنویسید : الف  :   اثبات مسئله وی وحی وارتباط پیامبرخدا به منبع لایزال الهی ومعجزه جاویدان وی . ب : آگاهی از رازها ی توفیق پیامبر اکرم (ص) در گذر از جا معه جاهلی به جامعه اسلامی ودگر گون ساختن بنیاد نظام قبیله ای جا هلیت وتبدیل آن به یک حکومت دینی .   ص4 پ : دستیابی به بخش گسترده ای از مبانی نظری  سنت عملی پیامبر خدا و شیوه برخورد پیامبر وائمه اطهار در عرصه های اجتماعب ؛ سیاسی ؛ اقتصادی و...... 8 ) چهار انگیزه مهم برای تاریخ نویسی مسلمانان بنویسید : الف : قداست مطلق دانش وارزش والای آن دراسلام . ب   : تلقی خوش بینانه از آینده زمین وبشر ساکن درآن درقالب مسئله انتظار فرج وظهور مهدی موعود(عج) . پ  :  موضوع تصدیقی قرآن دربرابر انبیاء پیشین واصول ومبنای تعلیماتی آنان . ج   : ترغیب  و تشویق های قرآن در برابر انبیاء پیشین واصول ومبنای تعلیماتی آنان . 9 )  چهار اصل وقوائد تمام تاریخ نویسی با رویکردی از ارزشهای دینی را بنویسید : الف : پرهیز از اظهار نظر درباره ی موضوعی قبل از بررسی وتحقیق کامل . ب   : درنظر گرفتن امکانات زمان وقوع حادثه وتوجه به آداب ورسوم وسنن جاممعه مورد نظر . ج: پرهیز از اعتماد همه جانبه وبدون بررسی وتحقیق به نظر نویسیندگان بویژه درموضوعاتی که بطور مستقیم با منافع افراد ارتباط دارد . د :  اهتمام وتوجه به نقش مردم ؛ زیرا تاریخ شناسنامه ی ملتها است ؛ نه درباریان وپادشاهان . هـ : جفظ امانت درتاریخ نویسی : رعایت عینیت نه حدسیات . 10) مستشرق یعنی چه و مستشرقین سیاستهائی را دنبال میکنند ؟ دانشمندان غربی که نسبت به تمدن ملل ؛ ادبیات و مذاهب و آداب و رسوم و تاریخ شرق مطالعه میکنند را مستشرق می گویند ؛ سیاست های جهان گشایانه ؛ نژاد پرستی و قوم گرایی در تحقیقات خاور شناسانه سایه افکنده و غبار بد بینی بر بسیاری از این فعالیت ها نشانده است تا آنجا که بسیاری خاور شناسی را بخشی از استراتژی سیاسی قدرتهای غربی شمرده ؛ اذعان داشتند وبی طرفی را غیر قابل پذیرش دانسته اند . 11) شرق شناسی با چه انگیزه ای  تنظیم شده است  ؟ الف : با انگیزه های استعماری همچون ایجاد احساس حقارت در مردم شرق و کوشش در راه شیفتگی مسلمانان به تمدن مصرفی غرب ب : معرفی اسلام به عنوان فراورده ی ادیان پیشین ( اسلام حاصل دین زرتشت است ) . ج : ارائه چهره های دیکتاتور و جنگجو از پیامبر اسلام . ح : تحقیر زن مسلمان و جایگاه او در ارزشهای اسلامی . خ : تقویت عواطف ملی گرایانه و جدائی طلبانه در میان مسلمانان . ص5 د : تحریف نظریه اسلام دربای شخصیت انسان . 12) دو عامل مهم جهت تغییر در باور را نام برده و همراه با مثال توضیح دهید ؟ الف : تمایلات و احساسات . ب : تعقل و استدلال . در حوضه تمایلات و احساسات علاقه به کاری و یاچیزی موجب تغییرباور میشود پیامبر چهل سال در حوزه احساسات مردم کار کرد و بعد از بعثت خود ؛ به همراه امام علی (ع) و حضرت خدیجه نماز می خواند و با این کار مردم را برای خواندن نماز البته به روش خود   به صورت غیر مستقیم ترغیب می کرد . ج : حوزه تعقل و استدلال : عقل نیز در جهت تغییر باور موثر است ؛ نکته ی مهم این است که هر کدام از این دو حوزه به تنهایی کاربردی ندارد و این دو حوزه مکمل هم هستند . (مثال : افرادی که شناخت عقلی دارند ولی حوزه احساسات ضعیف دارنـد؛ مثال کسی است که دروغ میگوید ولی میداند دروغ گویی بد است ) . افرادی که حوضه احساسات قوی دارند ولی شناخت ضعیف دارند مثل خوارج یا شیعه ی اخباری ( حوزه ی تعقل ندارند فقط به اخبار تمسک میجویند ) . 13) مفهوم جاهلیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی و از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه همراه با مثال توضیح دهید : از لحاظ لغوی : از ریشه ی جهل است ولی مراد از آن تنها نادانی نیست وحماقت بلکه  سفاهت و بی خردی را نیز شامل میشود . از لحاظ اصطلاحی : هـر زمانی که ااز ارزشهای اخلاقی معقول و موازین فرهنگی منطقی و باور های دینی و اسلام تهی باشد . اگر چه یک مصداق از جاهلیت ویژگی ها و نشانه هایی است که در فرهنگ غرب پیش از اسلام رایج بوده یعنی تاریک اندیشی و شرک در آن غلبه داشت . به طور کامل مطلق است . خلاصه اینکه عقل دارد ولی به خاطر هوا و هوس از آن پیروی نمی کند ؛ نه این که جاهل است . دیدگاه قرآن : هر عملی را که از روی نادانی و هوای نفس انجام شود مصداق جاهلیت می داند . گمان ناحق ؛ بد اندیشی نسبت به خدا و افعال او ؛ حکومت ناحق قانون خلاف واقع و تعصب بیجا از معیار های جاهلیت شمرده می شود . دیدگاه نهج البلاغه : آنچه بر خلاف مسیر حق باشد ( فکر و عمل ) و در مقابل الله قرار گیرد جاهلیت محسوب می شود . عدم اندیشه و تفکر در دین ؛ به کار نبردن فرد در خدا شناسی ؛ میراث دار فرهنگ محیط گذشته بودن ؛ پیروی از پیشوایان ستمگر را جاهلیت دانسته است .   ص6 14) وضعیت دینی دوران قبل از بعثت ( جاهلیت ) را درامپراتور روم توضیح داده وبفرمائیداصل بحث جنگ بین دین وآزادی چه بوده است ؟ از قرن چهار میلادی دین رسمی آنان مسیحیت بود ومشکلات داخلی خود را از آن زمان نشان داد که در شورای تشکیل دهنده ی امپراطوربرای رفع مشکلات اعتقاد نامه ای صادر و روح القدوس وارد مسیخیت ساخت . تثلیث را به رسمیت شناخت وافکار واقعی مسیحیت را نابود کرد . انسان گرائی ؛ سکولاریسم ؛ کنار زدن دین از جامعه و تجربه زدگی افراطی ونامعقول در عملکرد کلیسای قرون وسطی ریشه دارد بغیر از شعا ئر هفتگانه  از دین چیزی باقی نماند ومردم حق مراجعه مستقیم به انجیل را از دست دادند وکارها به کشیش سپرده شد درنهایت آزادی بر دین غلبه کرد زیرا دین مورد تحریف قرار گرفته بود . مسیحیت به فرهنگ ؛ علم ؛ فلسفه ؛ ادبیات وهنر اعلام جنگ داده بود و آنان را واداشته بود تابجای آنکه  درجستجوی سعادت جمعی از طریق فداکاری درراه کشور باشند به دنبال سعادت از طریق زهد و انزاوا طلبی برود . 15) وضعیت حکومت ودین را درسه جامعه ایران وروم ؛ جزیره العرب ارزیابی کنید : ایران : حکومت ؛ نوع حکومت ایران سلطنتی واستبدادی بود . پادشاهان ساسانی خودرا برتر از بشر و فرزندان خدا می دانستند وپدرکشی وپسر کشی و کودتاهــای پیا پی حکومت را به هرج ومرج می کشاند ؛ حقوق اجتماعی وروابط انسانی براساس تقسیمات طبقاتی طراحی می شد وهر فرد تنها استعدادش را درطبقه ی خودش می توانست بیازماید وعامه ی مردم وطبقات متوسط حق مالکیت و دانش اندوزی را نداشتند . مذهـب : دین رسمی ساسانیان دین زردشت بود که این درابتدا به دینهای آسمانی آن زمان آسیا بسیار نزدیک بود ولی درزمان ساسانیان با خرافات آمیخته شده بود . ویژ گی آن ثنویت جهانی اهورامزدا اهریمن بود ودرمیان عناصر ؛ آفتاب مقدس بود ومقام الوهیت یافت ومورد پرسشتش قرارگرفت . بحث خانوادگی : زنها هیچ کاره بودند ومردان تمام اختیارات را داشتند دربین روم وعربستان وایران ؛ فقط درایران ازدواج با محارم عادی بود وتنها  اشراف حق پیشرفت داشتند. روم شرقـی > حکومت : حکومت دارای نظام طبقاتی بود وشایسته سالاری مفهومی نداشت وشا یستگی ذاتی ملاک شخصیت نبود . مـذهب : از قرن چهار میلادی دین رسمی آنان مسیحیت بود ولی دین تحریف شده بود که درنهایت مغلوب آزادی شد.   ص7 جزیره العرب : حوکمت اساس ملیت وبافت اجتماعی – سیاسی – عربهای بدوی ؛ قبیله بود وفقدان ایده ئولوژی مشترک بین قبایل ونبودن راه ارتباطی مناسب بین قبایل وبعد مسافت ؛ حاصلش تفرقه در این سرزمین بود. از نظر فرهنگـی : الف : اعراب طوایف کوچکی بودند ولی وفای به عهد قوی داشتند . ب   : سلحشوری وقدرت فراوان داشتند زیرا بیابان نشین بودند . اهتمام به شعر ونثر داشتند ؛ به همین دلیل معجزه پیامبر قرآن است . مـذهب : دین قبایل شرک وبت پرستی ؛ تعدد خدایان وطبیعت پرستی بود ؛ البته تعدادی حنیف وپیرو خدای یگانه هم وجود داشتند وهرقبیله علاوه بر بت اختصاصیش بتهای مهم عربستان را هم می پرستید . بحث خانوادگی در اعراب : زن فاقد اختیار بود ؛ اعراب دختران را زنده به گور می کردند که پیامبر با احترام به دختر خود این عمل را نف کرد . چهار نوع ازدواج وطلاق داشتند بشرح زیر : ازدواجها: الف: تعویضی : تعویض زن ودختر با هم . ب  : فروختن زن با دختر . ج   : ازدواج با محرم ممنوع بود . استبضائی : بارورکردن زنان توسط یک فرد مهم ( پلوانان – شاعران ). طلاقـها: الف  : بدون دلیل رها کردن وطلاق دادن . ب    : ابلا ع : فرد قسم میخورد که زن او نیست . ج    : ضرار   : بلاتکلیفی بین طلاق دادن یا ندادن . د    : ظهار   : دراسلام کفاره دارد. 16) دعوت سه گانه رسول اکرم (ص) را توضیح دهید : سه دعوت است : الف : دعوت اول : اصلاح خود پیامبر . ب   : دعوت دوم : اصلاح خانواده . ج    : دعوت سوم : اصلاح جامعه . دعوت پنهانی و تبلیغ عملی : عربستان دورانی طولانی به شرک و بت پرستی و خرافه ها و تعصب ها گرفتار شده بود و دعوت یکباره به توحید که که باعث عکس العمل دفعی می شد ؛ رسول خدا با عنایت به اینکه اندیشه قوی و ایدئو لوژی غنــی ص8    شرط اصلی اصلاحات عمیق است نه شرط کافی ؛ دعوت پنهانی خویش را آغاز کرد و به تلاش در ایجاد تاثیر در حوزه ی احساسات مردم به منظور کادر سازی و عضو گیری و تربیت و هسته های اصلی پرداخت و زمینه را برای دعوت آشکار فراهم ساخت و او در مناطق پر جمعیت به فعالیت عملی اسلام می پرداخت و با چند گانه پرستی مخالفت میکرد یعنی با خواندن نماز و نیایش در درگاه احدیت به طور عملی به اطرافیان اعلام میکرد که اطاعت خدا باید اینگونه باشد ؛ مدت این دعوت سه سال بود . او در حوزه ی احساسات کار می کرد و با عمل خود مردم را ترغیب به اسلام می کرد . در دوران دعوت پنهانی سه سوره ی حمد ؛ مدثر ؛ مزمل بر پیامبر نازل شد که دو منظور داشت : به پیامبر در مورد پالایش درونی و ذهنی توصیه کرده بود و برخورد کردن با هوای نفس به دو منظور زیر است : الف : صبر در مقابل سختی ها مثال ؛ تحمل سختی در شعب ابی طالب . ب   : در زمانی که قدرتمند هستید و ریاست می کنید به دیگران ظلم نکنید . دعوت آشکار : تبلیغ عمومی پیامبر و افزایش پیروان او زمینه را برای دعوت عمومی فراهم کرد . چهل تن از نزدیکان و فرزند زادگان عبد المطلب را به مهمانی دعوت کرد و فرمود هیچ ارمغانی بهتر از ارمغان من برای شما که دعوت به بهشت است وجود ندارد . پیامبر پیام خود را ابلاغ نمود که اگر کسی قبول کند وصی و جانشین او خواهد بود . به جزء  امام علی (ع) کسی پاسخ مثبت نداد . دعوت عمومی یا اجتماعی : این دفعه پیامبر  با ابلاغ فرشته وحی به میان مردم رفت و از آنان در باره ی راستگویی خود پرسید و تصدیق آنان را شنید و پیام خود را اعلام نمود . گروهی ایمان آوردند ودسته ای به فکر فرو رفتند و برای دسته ای قابل تحمل نبود . 17) خلاصه ای از زندگی پیامبر را در دوران کودکی وجوانی بنویسید : پیامبر قبل از تولد پدر خود عبدالله را از دست داد ودر شش سالگی مادرش آمنه ودر سن هشت سالگی عبدالمطلب پدر بزرگش را از دست داد پیامبر تاسن چهار سالگی با وجود داشتن مادر بوسیله دایه ی خود که حلیمه نام داشت نگهداری می شد که این عمل رسمی بین اعراب بود ؛ جهت نگهداری از بچه ها افرادی که دایه بودند را به مناطق بادیه نشین می بردند . زیرا مناطقی خوش آب وهوا بود که ارتباط باسایر مردم درآنجا کم بود . لذا کودکان زبان فصیح عربی را خوب یادمی گرفتند ؛ بعد از سن هشت سالگی پیامبر نزد عموی خود ابوطالب زندگی کردو در تجارت همراه اوبود . اودردوران جوانی مردی پاک دامن بود ودر سن بیست سالگی به لقب محمد امیــــن ص9 رسیدودر23 سالگی پیمان حلف الفضول را که یک پیمان ضد ظلم بود بست . درزمینه ی ازدواج اوبا خدیجه گه چهل سا ل داشت  ودو ازدواج کرد که با این عمل ازدواج با یک زن بیوه که سنی بالا داشت اورا زیر سئوال بود. خدیجه زنی پولدار بود بعد از ازدواج با پیامبر همه ی غلامان را آزاد کرد وتنها زید به عنوان پسر خوانده ی پیامبر باقی ماند. درنهایت رسدن به مقام پیامبری تائید عمل او از طرف خدا بود . 18) پنج عاملی که قرآن آنها را سبب مخالفت با  پیامبر وعدم پذیرش وحی الهــی می داند را بیان کنید : الف : نامانوس بودن با توحید ( سوره ی ص). ب   : بشربودن پیامبر ( سوره ی فرقان ). پ   : حسد ورزیدن به موفقیت ارزشی اسلام (سوره ی زخرف ). ج   : اعتقاد به جبر( سوره نحل). ج   : روی آوردن مستضعفان به پیامبر. خ   : هراس از فرو پاشی نظام قبیله ای ( سوره مریم ) . 19) اقدامات پنج گانه مشرکین را نام برده ودو مورد را توضیح دهید : الف: تاکتیکهای مسالمت آمیز. ب  : حیله های عوام فریبانه وتهمت های ناجوانمردانه . ج   : انزوای سیاسی ومحاصره اقتصادی . ح   : اقدامات علیه بنیان فکری نهضت ( قرآن ) . خ   : اقدامات علیه حامیات نهضت . تاکتیک مسالمت آمیز : مشرکان راه رابری صحبت پیامبردر پیش گرفتند . دو مرحله دراین بخش است آنها به ابوطالب که سرپرست  مربی ونگهبان پیامبر بود گفتند کـه : الف : کاری کن  که پیامبر باز گردد .واورا به ما تحویل بده . اورا برگرداند که پیامبر فرمود: اگر ماه رادریک دست وخورشید  دردست دیگرم باشد از راه خدا برنمی گردم. حیله های عوام فریبانه : الف : گفتگوی مستقیم با پیامبر : مشرکان چون خودشان مادی گرا بودند تصــــور می کردند که هدف پیامبر نیز کسب پول یا ریاست است . ب  : با بهانه گیری از پیامبر نامه ای از خدا خواستند یا ساخت کاخی از طلا . ج   : درخواستهای نامعقول داشتند . فحش وتهمت به پیامبر : پیامبر را ساحر مجنون می خواندند واورا به شدت استهزاء می کردند که پیامبر از راه خود برگردند ونیز ذهنیت مردم عوض شود . انزوای سیاسی : ص10 الف : دادوستد با مسلمانان ممنوع است . ب   : ازدواج با طرفداران پیامبر ممنوع است . ج    : درزمان بروز حوادث برای مخالفین پیامبر همه ی آنها باید کمک کنند که پیامبر ویارانش با دیدن شریط سخت زندگی به شعب ابی طالب رفتند . اقدامات علیه بنیان فکری نهضت عبارتند از : الف : تحریم شنیدن قرآن . ب   : ایجاد هیاهو وجنجال هنگام تلاوت . ج    : اسوره ی افسانه وشعر شمردن قرآن . ح    : سرگرم کردن مردم به وسیله ی جایگزین کردن قرآن با معرکه گیرانی چون نضربن حارث ونقل داستانهای عوام پسند ونهی مردم از رفتن به مکان قرآنی . د   : تردید دروحیانی بودن قرآن . ذ   : ساختن افسانه های منطق ستیزی چون افسانه ی غرانیق . 20 )  درزمان دعوت مخفی برپیامبر چه سوره هائی نازل شده محتوای آنها چه بوده است ودو پیامد آن را بنویسید : سوره ی حمد – سوره مزمل – سوره ی مدثر که محتوای آنها پالایش درونی مسلمانان وغلبه برهوای نفسشان می باشد پیامــد: الف : مسلمانان برمصائب صبر پیشه ساختند . ب   : پرهیز از ستم هنگام رسیدن به قدرت . 21 ) علت بازگشت قریش از سیاست قطع مراوده را با مسلمانان توضیح دهید : مدتی پیامبر ویارانش به سختی ذر شعب ابی طالب زندگی کردند ( 3 سال) دراین مدت تمام ثروت حضرت خدیجه مصرف شد که کفار به آنها حمله کردند ودر کل زندگی سختی داشتند.ولی بعد از مدتی جامعه تغییر کرد . الف : عده ای از مخالفین پیامبر مردند . ب   : پیامبر به ابوطالب گفت که برای مذاکره نزد مشرکان برود ودر مورد قطعنامه صحبت کند .ابوطالب به آنها گفت اگر قطعنامه روی دیوار کعبه بود تحریم مسلمانان ادامه پیدا کند ومن همه را به شما تحویل می دهم . ولی اگر قطعنامه نابود شده بود تحریم لغو شود . که درواقع قطعنامه با گذر زمان نابود شده بود وفقط کلمه ی خدا از آن باقی مانده بود . 22 ) پیمان عقبه ی اولی با چند نفر ودرکجا منعقدگردید وبنویسیدچه قومی این پیما ن را امضاء کرد ه وپنچ مورد از پیمان را نام ببرید : دراین پیمان دوازده  نفر از بزرگان قبیله خزرج  درمکه پیمان را بستند . الف : افراد با هم دوست باشند. ص 11 ب   : زنان ودختران را نکشند . ج    : مشرک وبت پرست نباشند . د    : دزدی نکنند وتهمت نزنند . ذ    : کار خوب انجام بدهند ودرکارهای نیک نافرمانی نکنند . 23 ) پیمان عقبه ثانی با چند نفر ودرکجا منعقد شهده ؟ ودرخواست این قوم از پیامبر چه بود ؟ این پیمان را هفتادو پنج نفر ( زن ومرد ) در دامنه ی کوه منا منعقد کردند ودر آن خواستار شدند که پیامبر به مدینه برای راهنمائی وآشنائی مردم وقرآن مهاجرت کنند و متعهد شدند که از پیامبر مانند خانواده هایشان حمایت کنند . 24) چلسه ی مشورتی داراالندوه برای چه امری تشکیل شده و سه نظریه را بنویسید وبگوئید کدامیک از نظریه ها به تصویب رسید ونتیجه اقدام را بیان کنید : کفار دریافته بودند که یثرب پناهگاه مناسبی برای مسلمانان شده است . احتمال هجرت پیامبر (ص) بدان دیار ودعوت آزادانه به یکتا پرستی زنگ خطری بود که وفاداران بتها را سخت بیمناک کرد . الف : به زنجیر کشیدن وبه سیاه چال افکندن پیامبر . ب   : تبعید پیامبر به نقطه ای دور دست . ح   : کشتن پیامبر بوسیله نمایندگان کار آزموده ی هر قبیله یک نفر انتخاب شد که اولا"نتوانندکسی را اعدام کنند و دوم اینکه همه ی قبایل درآن خصوص ( قتل پیامبر ) شریک باشند . سرانجام سومی تصویب شد . ولیخداوند پیامبر را مطلع کرد ودر نهایت حضرت علی (ع)  به جهت رضا ی الهی وکمک به دین اسلام دربستر پیامبر خوابید . ونقشه ی کفار خراب شد . 25 ) سه ابتکاری که پیامبر بعد از هجرت به مدینه اقدام نمودند چه بود ؟ توضیح بفرمائید : الف : تاسیس مسجد : به عنوان یک نهاد اجتماعی نشان وحدت مسلمانان مرکز آموزش وپرورش و پرستش وآرامش و مهمترین اقدام عملی پیامبر درجهت پیوند دین ودانش بود . ب) اخوت دین : برای پایه گذاری وحدت وهماهنگی همه جانبه بود پیامبر عقد برابری میان انصار ومهاجرین ( مکیان واقوام عرب ) خواند تامشکلات اقتصادی و ازدواج در مهاجر وانصار حل شود . بدین ترتیب مهاجران را که همه چیزشان را برای حفظ سلامتی شان واسلام گذاشته بودند تحت سرپرستی انصار ( اوس وخزرج )   ص12 قرارگرفتند وشریک زندگی آنان شدند ضمن اینکه پیامبر با حضرت علی ( ع) پیمان اخوت خواند . ج : منشور یگانگی به فرمان خدا: منشور مقدسی که بخشی از قانون اساسی حکومت وتامین کننده ی مصالح ملی اسلام شمرده می شد از سوی پیامبر اعلام گردید ومورد تصویب همگان قرار گرفت . میان مسلمانان  لزوم پایبندی قبایل مختلف به اصول و ارزشهای اسلام بعنوان امت واحده اسلامی پایه ی تمدن اسلامی را استوار ساخت ؛ 10 بند داشت که در سه بخش میتوان نام برد . الف : مسلمان با مسلمان . ب   :  مسلمان با یهودی . پ   : مسلمان وروابط جهانی فرا ملیتی . 26) پنج بند از منشوری که موجب اتحاد سیاسی و فرهنگی و زمینه ساز حکومت دینی بر محور وحی تلقی می شود را نام ببرید : الف : مسلمانان ملتی واحد اند . ب   : مسلمانان باید عدالت پیشه باشند و در برابر ستمگران متحد گردند ؛ هر چند ستمگر فرزند خودشان باشد . ج    : مسلمانان باید یار و غمخوار هم و یاری کنندهء بی نوایان باشند . د    : خون های همه ی مسلمانان یک رنگ است و در این جهت هیچ امتیازی میان آنان نیست . ذ    : هر مسلمانی که به کسی پناه دهد پناه او نزد همه ی مسلمانان محترم است . ر     : اگر مسلمانی مسلمان دیگر را بکشد باید قصاص شود مگر این که خانواده ی مقتول از قصاص چشم پوشی کند . ز      : در حل مشکلات پیامبر فصل الخطاب باشد . 27 ) نام سه  قبیله یهود که  دراطراف مدینه زندگی می کردند را نام برده وپنج بند از پیمان آنهارابا پیامبر بنویسید وعلت ترکشان از مدین را هم بیان کنید ونظر مقایسه ی قرآن نسبت به بهودیت ومسیحیت را بیان بفرمائید : بنی قریظه – بنی نظیر – بنی قینقا ع . الف : مسلمانان ویهودیان همچون امتی واحد درمدینه خواهند بود . ب   : هرگروه درانجام مراسم دینی خود آزاد است . ج    : صلح با دشمن با مشور هردو طرف انجام خواهد شد . ح    : هرگاه مدینه مورد دشمن قرار گیر د هردو گروه دردفاع شرکت می کنند . خ    : چنانچه جنگی رخ دهد اگر تجاوزی نباشد به یکدیگر کمک خواهند کرد .    ص13   متاءسفانه یهودیان به سبب  روحیه ی قوم گرائی ونژاد پرستی نتوانستند دربرابر گسترش اسلام آرام بمانند وبا بهانه های مختلف پیمان عدم تعرض وتوطئه را نقض کردند آنها بطور رسمی سراغ قبایل مکه رفتند وقریش را علیه اسلام ومسلمانان تحریک کردند ؛ جنگ احزاب نتیجه ی جنا یت وتوطئه ی یهودیان بنی نظیر است . بنی قریظه درجنگ خندق به نفع قریش وارد نبرد شد وپیمان شکنی کرد وبنی قینقاع نیز با تجاوز به حقوق یک زن مسلمان آتش درگیری با مسلمانان را شعله ور ساخت وبدین ترتیب پیمان همزیستی مسالمت آمیز بطور کامل نقض شد مسئله تغییر قبله ؛ لجاجت ؛ حسادت ؛ غرور و..... بخشی از دلایل مختلف آنان با اسلام وپیامبر خدا بود . یهودیت با مسلمانان خیلی فاصله دارد و اشد کفر هستند ولی مسیحیت با اسلام نزدیکی خاصی دارد . به منظور اینکه خدا ی واحد را می پذیرند . 28 ) نحوه ی ااخراج وچگونگی کارشکنی سه قبیله ی بنی نظیر – بنی قریظـــه وبنی قینقاع را توضیح دهید : بنی نظیر به دلیل کارشکنی ونقض پیمان خودشان به مکه رفتند . بنی قینقاع /  یکی از یهودیان این قبیله به حقوق زنی مسلمان در بازار تجاوز کرد که یکی از مسلمانان این یهودی را کشت ودرمقابل یهودیان آن فرد مسلمان را کشتند . درنهایت مسلمانان بازار یهودیان را آتش زدند . بنی قینقاع به مکه رفتند وبا کفار قریش هم پیمان شدند وبا ایجاد سپاهی تصمیم  حمله به مدینه را گرفتند که با پیشنهاد سلمان فارسی در اطراف شهر خندق حفر شد که به جنگ خندق ( احزاب ) معروف است . زیرا دراین جنگ سپاه کفار شامل مکیان ویهودیان وغیره بود . بنی قریظه در شهر مدینه بودند ولی توطئه کردند ؛ اینها بعد از حفر خندق وعدم ورود کفار به شهر به سپاه دشمن در ورود به شهر کمک کردند برپیامبر که نماز ظهرش را خوانده بود آیه نازل شد که قبل از ادای نماز عصر آنها را نابود کن وپیامبر بعد از شکست آنها تصمیم گیری در مورد اسرای یهود را به سعد سپرد که سعد به اسیری زنها واعدام مردها رای داد که دونظریه مطرح است : الف : شهیدی / پیامبر به خاطر راءفت خود آنها را بخشید  ه واعدام نکرده است . ب   : آآقای خامنه ای اعلام کرده است ضمن اینکه دوازده نفر از بنی قریظه شبانه با صورتهای پوشیده در صدد کشتن پیامبر برآمدند که پیامبربا وجود شناخت آنها از مجازات آنها صرف نظر کرد . 29 ) کلمه ی نفاق در قرآن به چه معنایی به کار رفته است ودر قرآن چند آیه به آن اشاره دارد و پنج صفت منافق از نظر قرآن را بیان کنید : ص 14 نفاق از کلمه ی نافقا یعنی موش صحرائی ( سوراخ منفی ) که دو درب در خانه ی خود درست می کند ؛ از یک درب در موقع لزوم فرار می کند . کنایه از این است که فرد منافق همیشه دو پهلو صحبت می کند تا هم با مومن و هم با کافر معاشرت داشته باشد . نفاق نوعی بیماری روانی است و منافق بیمار است . بیمار نه زنده ی سالم است ونه مرده منافق نیز نه  نورانیت مومن را دارد و نه گستاخی و جرات کافر را . از نظر قرآن خطر نفاق برای اسلام و مسلمانان از شرک و کفر کمتر نیست ؛ اینان جامه ی مسلمانی بر تن دارند ولی دشمنان داخلی جامعه اند . در قرآن چهار ده  آیه به معرفی منافقان اختصاص یافته است ( مومن چهار آیه و کافر دو آیه که نشان دهنده ی سختی شناخت منافق است ) . الف : دروغ گویی . ب : فقدان شعور واقعی و شناخت قلبی . ج : تعصب بی جا . ح : تظاهر به اصلاح طلبی  . خ : اضطراب درونی . د : نداشتن اندیشه و فهم درست . ذ : سر گر دانی و حیرت . ر : دو رویی و لجاجت . 30) چهار عمل منافقانه ای که پیامبر با آن بر خورد کرد را بنویسید : الف : گرد آمدن منافقان در منزل سویلم یهودی و بررسی راههای جلوگیری از شرکت مسلمانان در جهاد که این خانه به دستور پیامبر توسط طلحه بن عبد الله نابود شد . مثال : جد ابن قیس که عدم شرکت در جهاد را ( علا قه به دختران رومی ) اعلام کرد و آیه ای نازل شد که شما الان هم در فتنه هستید . ب : ساختن مسجد ضرار که به دستور پیامبر با جنگ یکسان شد وسیاست دین علیه دین نام گذاری شد ج : نقشه ی آنان برای کشتن پیامبر به وسیله ی گروه دوازده نفری از بنی قریظه که توسط وحی آشکار شد ولی پیامبر برخورد جدی با آنها نکرد . خ : ترسو قلمداد کردن علی ( ع) درجنگ تبوک که درجواب پیامبر حدیث منزلت برای علی (ع) ارسال کردند (توبرای من به منزله ی هارون برای موسی هستی ). 31 ) جنگهای سال پنجم هجری را نوشته ودلیل شروع ونتیجه ی آن را بیان فرمائید : جنگ احزاب / به تحریک گروهی از یهودیان بنی نظیر ومشرکان مکه به یاری گروههای مختلف . لشکر انبوهی سازمان دادند ومسلمانان پیرامون شهر خندقی کندند . علی (ع) سردار مشرکان را از پای درآورد وجنگ خنئق به سود مسلمــــــانان ص 15 پایان پذیرفت . جنگ دفاعی بود ؛ زیرا مسلمانان درمدینه بودند وبه جهت حمله ی دشمن اطراف شهر را خندق حفر کردند . جنگ بنی قریظه با در نظر نگرفتن پیمان صلح در جنگ خندق به یاری قریش شتافت . در موارد بسیار به تحریک مسلمانان پرداخت ودوارده نفر از آنها شبانه به جان پیامبر سوء قصد کردند وبه اقدامهای خطر ناک دست زدند وپیامبر با آنان وارد نبرد شد و آنها را به تسلیم واداشت جنگی دفاعی بود . 32) دوعلت موجود در موجود درجنگهای پیامبر را بیان نموده وجنگهای دوم وسوم هجری را توضیح دهید : جنگهای پیامبر از از نوع دفاعی بود یا ابتدائی توضیح دهید : الف : درسال اول هجری جنگی نبود. ب   : درسال دوم هجری جنگ بدر / که دفاعی بوده است زیرا : الف : ابوجهل نامه ای به پیامبر فرستاد وبه او گفت که خودت را برای جنگ آماده کن . ت   : مشرکان سیزده سال پیلامبر ویارانش را محاصره کرده بودند واز ورود آذوقه به شهر جلوگیر ی می کردند ؛ جنگ برای دفاع از مسلمانانی بوده که دراین جنگ تعداد مسلمانان کم بود که باعث نگرانی پیامبر بود ولی  به پیامبر آیه ای نازل شد که با آنها که به شما هجوم آورده اند بجنگید ؛ خدا به شما کمک می کند ؛ درکنار چاه مریسیع جنگ شد وهشتاوچهار نفر کشته شدند ؛ دراین جنگ حنظله پسر ابوسفیان کشته شد . سال سوم هجری : جنگ احد که دردامنه ی کوههای احد بود ؛ دفاعی بوده زیرا پیامبر ویارانش در مدینه بودند وکفار از مکه به آنها حمله کردند . ابتدای جنگ همراه با پیروزی مسلمانان بود ولی وقتی که مسلمانان به حرف پیامبر گوشنداده وبه طمع جمع آوری غنائم راه افتادند شکست خوردند ؛ حنظله ی مسلمان توسط کفار کشته شد که گفته شد این حنظله دربرابر جنظله ی ما باشد . حنظله پسر یک راهب مسیحی بنام ابن عامر بود وداماد عبدالله ابن امیر رئیس منافقان بود که بعد از شهادت به غسیل الملائکه معروف شد . 22) جنگها ی سال هشتم هجری را توضیح دهید : الف : جنگ موته : با کشته شدن حارث بن امیر ؛ نامه رسان پیامبر؛ دشمنی شد ید رومیان آشکار شد ولشکر اسلام درموته با سپاه روم که از صد هزار جنگجو تشکیل شده بود برخورد کرد وبا از دست دادن سردارانش توان مقاومت  را از کف  داد وبه مدینه بازگشت ؛ سه نفر کشته شد . فرماندهان جنگ از جمله جعفر بن ابی طالب وزید بن حارثه و عبدالله بن رواحه کشته شدند .   ص 16 ب : فتح مکه / مکیان درجریان صلح حدیبیه با پیامبر پیمان بسته بودند ( قرن ششم ) که به مسلمانان تجاوز نکنند ولی مکیان پیمان خودرا شکسته ( قرن هشتم ) وبا قبیله بنی بکر همکاری کردند تا قبیله خزاعه را که هم پیمانان مسلمانا ن بودند نابود سازند واز طرفی تعدادعلاقه مندان به اسلام درمکه روبه فزونی نهاد وخود را برای استقبال از پیامبر اکرم آغاز می نمود . این امر سبب شد تاپیامبر بدون خون ریزی مکه را فتح کند ؛ این حرکت برخورد پیامبر با معترضین بود که بعد از سخت گیری معترضین در قرن هشتم مسلمانان دوباره به مدینه بازگشتند . حنین وطائف : قبیله ی یهودی هوازن  سپاهی ضد اسلام فراهم آورد ؛ وقتی پیامبر از این امر آگاهی یافت  وبه سراغ آنان رفت ودروادی حنین آنان را شکست دادوهشتاد وپنج نفر مردند وپس از این جنگ ؛ لشکر اسلام به  سمت طائف رهسپار شد تا قبله ی ثقیف را که هم دست هوازن بشمار می آمد سرکوب کند ولی پس از مدتی محاصره از ائامه ی این کار چشم پوشیده وبه مکه بازگشت ( بدون کشتار ) . 34 ) پنج اصل از اصول و شیوه های رسول اکرم (ص) را بیان کنید که بتواند زمینه ساز حکومت و تشکیل دین باشد : الف : پیامبر به جای اینکه از راه غلبه و قهر اقدام کند از طریق ایجاد روحیه اخوت میان مسلمانان  هم دلی به وجود آورد و به مرور زمان و بر مبنای اشتراک در جهان بینی توحیدی و توافق بر سر رفتار های اخلاقی و توحیدی جدی در مسائل جاهلیت ایجاد کرد . ب : با طرح مفهوم سیاسی بیعت سازمان فکری و ایده ی فرهنگی واحد را فراهم کرد . پس از هجرت پیامبر به عنوان مسئول اعمال این ولایت و حاکمیت الهی معرفی کند اساسی ترین اقدام در جهت شکل گیری  اسلام هجرت از مکه به مدینه بود که با پشتوانه آیات نورانی قرآن به عنوان تکلیف شرعی مورد تایید قرار گرفت . ح : از اصل مشورت در مشارکت دادن مردم در امور سیاسی و اجتماعی و نظامی و فرهنگی بهره گرفت . د  : پیامبر بر اساس آموزه های الهی به مسلمانان آموخت که علاوه بر دفاع از جان و ناموس موظف به دفاع از ستمدیدگان در سایر کشورها نیز هستند. 35 ) جنگ سال شش وهفت هجری را توضیح دهید : الف : قرن ششم / با بنی مصطلق بود که اینها امنیت مسلمانان را به خطر انداخته بودند ؛ پس ااین جنگ دفاعی وبدون کشتار بود. که درکنار چاهی با مسلمانان روبرو می شوند ولی با دیدن قدرت مسلمانان از جنگ صرف نظر می کنند ؛ و دختر قبیله دربازگشت به اسارت گرفته می شود وپدراو دوشتر برای آزادی او نزد پیامبر می ص 17 آورد که وقتی می بیند پیامبر از قصد او مطلع است شگفت زده شده ومسلمـــان می شود . دربازگشت انصار ومهاجرین با هم دعوا می کنند وعبدالله بن امیر درمورد پیامبر بد گوئی می کند که بعد درحضور پیامبر آن را کتمان می کنند پسر او از پیامبر می خواهد که خودش پدرش را مجازات کرده وبکشد که پیامبر می فرملید براساس حدسیات درمورد باطن افراد حق کشتن آنها را ندارید . ب : قرن هفتم : جنگ خیبر درمنطقه خیبر بود که عده ای از یهودیان با اقوام دیگر هم پیمان شدند وایجاد مزاحمت برای مسلمانان کردند که پیامبر درجنگی با آنها برخورد کرد وسه نفر کشته شدند . 36 ) اتفاقات رخ داده درقرن دهم هجری را توضیح دهید : درقرن ششم صلح حدیبیه بین مسلمانان وکفار بسته شدودر قرن هشتم نقض آن توسط کفار رخ داد که فتح مکه ( بدون اقامه درمکه وبا ز گشت به مدینه ) رخ داد. ولی در قرن دهم هجری فتح مکه با ورود مسلمانان و شکستن بتهای کعبه توسط پیامبر رخ داد. کفار فکر میکردند که کشته می شوند ولی امام علی (ع) گفت  که امروز روز فتح مکه ؛ روز رحمت است . اگر اکثر مشرکان واقوام پیامبر اسلام آورند ودر سال دهم هجری حج آخر پیامبربودکه دراین حج یکصدو بیست هزار نفر شرکت داشتند وآخرین حج پیامبر بود که آیه ای مبنی بر انتخاب جانشین برا و نازل شد که ابتدا پیامبر به دلیل اینکه اورا جهت انتخاب دامادش به عنوان مسیح سرزنش کنند ترس داشت ولی خدا اورا از این رحمت مصون کرد پیامبر درمنطقه غدیر امام علی (ع) را وصی خودواین روز را روز امامت معرفی کرد. فتح مکه دفاعی بودزیرا کفارپیمان صلح حدیبیه را که مابین مسلمانان وخودشان بودشکستند . 37 ) چرا حضرت علی (ع) بعد از رحلت پیامبر از خلافت کناره گیری کرد ؟ الف : درگیری بین مردم کم شود وتفرقه کاهش پیداکند . ب : مردم به سمت مکتبیها گرایش پیدا نکنند. 38 ) نتیجه ی نامه ی رسول اسلام (ص) به اسخف نجران درراستای مکاتبه با دولتمردان جهان را بنویسید : اسقف نجران پس از خواندن نامه برای تصمیم گیری شورائی مرکب از شخصیت های بزرگ مذهبی تشکیل داد شورا به این نتیجه رسید که گروهی شصت نفره به عنوان هیئت نمایندگی به مدینه بروند تا از نزدیک نشانه های نبوت محمد (ص) را بررسی کتتد این هیئت نمی خواست استدلالهای پیامبر راقبول کند لذا پس از گفتگو پیشنهاد مباهله کرد . پیامبر اکرم به فرمان قرآن درحالی که حضرت امام حسین ( ع) را در آغوش داشت ودست امام حسن (ع) رادردست داشت وفاطمه (س) وعلی (ع) پشت سرش حرکت می کردند به میدان مباهله گام نهاد . هیئت نماینــــــــــدگی ص 18 شگفت زده شد وعقب نشینی کرد وگفتند که ماهرگز حاضر به مباهله نیستیم برخی از مسیحیان ایمان آوردند وگروهی پذیرفتند که در برابربهره مندی از امنیت حوکمت اسلامی مالیات ویژه ای بپردازند . 39) حوادث مهم چهار گانه قبل از رحلت پیامبر را بنویسید : الف : حج واپسین به حدیث غدیر . ب : حدیث ثقلین . ج : اعزام سپاه به فرماندهی اسامه . د : یوم الخمیس . 40) ترکیب سیاسی سال آخر حیات پیامبر را بنویسید : الف : زبان پیامبر : هنگامیکه پیامبر می گفتند علی را خبر کنید اعتراض می کردند که پدران ما چه ایرادی دارند ؟ ب : پیامبران دروغین ؛ متنبیان ؛ کسانیکه در حضور پیامبر ادعا می کردند که ما پیامبر هستیم . ج : اختلافات بین انصار و مهاجرین . د : حسادتهایی که به پیامبر بود ؛ پیامبر نشویم و خدا شما را به چه حسابی پیامبر کرده است ؟ 41) چهار طایفه مهم قریش را نام برده و یکی از افراد سر شناس آن طوایف را نام ببرید : الف : بنی هاشم : امام علی (ع) . ب : بنی نعیم : ابو بکر ج : بنی عدی : عمر ح : بنی امیه : عثمان 42) واقعه ی یوم الخمیس را توضیح داده و حدیث ابن عباس را همراه دو دلیلی که بعث جانشینی را ثابت می کند توضیح دهید : این ئاقعه مورد نقل توسط شیعه وسنی است . ابن عباس نقل می کند که : زمانی که من با خلیفه ی دوم ملاقات کردم خلیفه دوم سئوال کرد عظیم اهل بیت چکـار می کند ؟ جواب دادم ایشان قرآن می خواند ونخل می کار د .  عمر: آیا درباره خلافت هم صحبت  می کند ؟ ابن عباس می گوید حضرت علی (ع) اعلام میکند که خلافت از آن اوست و درادامه شنیدم که پدرم عباس هم این حرف را تائید کرد   عمـــر: بله من می دانم پیامبر ایشان را بعنوان خلیفه تائید کرد ودر آن پنجشنبه آخر قبل از رحلت پیامبر از ما نام ودولت خواست ومی فرماید که می خواهم مطالب مهمی را بگویم تا                                                                                                                   ص 19 به گمراهی نرود که ما ( عمر و ....) فهمیدیم که پیامبر دوباره می خواهد بحث جانشینی را تکرار کند وما توجه نکردیم ودر ذهن خود فکر کردیم که مردم با علی (ع) دوست نبودند وممکن بود برای جامعه اتفاق خاصی بیافتد وجنگ رخ دهد لذا چون پیامبر از ذهن متوجه شد به ما اعلام کرد که بیرون برویم ودیگر این بحث را تکرار نکرد ( این جمله نشان دهنده این است که علنا" با دستور پیامبر مخالفت کردند یعنی اجتهاد وتفسیر در مقابل نص و دستور پیامبر ) در نتیجه ثابت می کند که یوم الخبیس جهت جانشینی بوده . الف : روایت ابن عباس ب   :   جواب مخاطبین به پیامبر:پیامبرازحاضرین قلم ودولت برای نوشتن جانشین خود می خواهد که حاضرین می گویند : پیامبر قرآن ما کافی است یعنی نیازی به تعیین جانشین نیست . پس معلوم می شود که می دانستند که پیامبــــــر جیزی می خواهد بگوید . 43) چهار نفر از مدعیان نبوت را نام ببرید : الف : سجاع ب   : سلیمه ج    : طلیحه د    : اسود انسی 44) موءلفه های مهم در ترکیب حکومت از نظر شیعه را بیان کنید : ( به ترتیب اولویت ) الف : مشروعیت (نص) آنچه از طرف خداوند ابلاغ شده است و شرع است . ب   :  مقبو لیت ( بیعت ) محبو بیت ؛ دمو کراسی و قبول نظر اکثریت جامعه و توجه داشتن به اقلیت یعنی اگر کسی با علی (ع) بیعت نکرد کشته نمی شود . ( برخلاف نظر خلفای سه گانه ) ج   : اجرای احکام : حکومت اسلامی باید در شعاع شریعت بر اساس مصالح و مقتضیات زمان عمل کند و حکم حکومتی اعلام و پس از رفع شرایط حکم خود به خود لغو می شود . 45) موءلفه های مهم در ترکیب حکومت از نظر اهل تسنن را بیان کنید : ( به ترتیب اولویت ) الف : مقبولیت ( بیعت ) عمل به حرف اکثریت بدون توجه به اقلیت . ب   : مشرو عیت ( نص ) استفاده از قرآن .                                                                                                                                                                                                                                   ص 20 ج    : اجرای احکام : اهل تسنن معتقدند حکم فقها همیشه مطابق با واقع است و هرگز فــقــها اشتبــاه نمــی کنـنـد . 46) قواعد حکومت تنو کراسی و ضرر حکومت بر اساس بیعت ( دموکراسی ) را بیان کنید : حکومت خدا بر مردم با توجه به اکثریت جامعه تنو کراسی میباشد . تنو کراسی یعنی خدا محوری ؛ خدا در محور و اساس همه ی کارها مــی با شد . در حالی که جامعه هم از آزادی حاضر در این حکومت بر خور دار هستند بر عکس دموکراسی که آنها هم مبناء اکثریت است ولی اقلیت از بین خواهد رفت . ( عدم توجه به اقلیت ) . 47) حدیث منزلت و حدیث ثقلین را شرح داده با چه مساله ای رابطه دارد ؟ این دو حدیث در جهت اثبات جانشینی حضرت علی ( ع ) بعد از رحلت پیامبر است . حدیث منزلت بعد از جنگ نبوک بود که به دلیل نرفتن حضرت علی (ع) به جنگ شایع شد که از روی ترس خود را به بیماری زده است . پیامبر فرمود ای علی مثل تو همانند هارون است برای موسی به عنوان وصی و جانشین ؛ حدیث ثقلین بعد از جنگ حنین بود بر این مضمون پیامبر فرمود : ای مردم من شما را ترک می کنم در حالیکه دو چیز گرانبها در میان شما     به یادگار می گذارم تا زمانی که به این دو تمسک میجویید گمراه نخواهید شد : الف : قرآن ( کتاب خدا ) ب : اهل بیت 48) چرا دانشمندان نسبت به جانشینی پیامبر صحبت کرده اند ؟ چون انسان همیشه دارای سرشت حق جویی است دو چیز را دنبال می کند : الف : اثبات توجیه ها و باور های درونی ب   : حق مقوله ای است که انسانها به شدت از آن دفاع می کنند و مورد توجه انسانها است زیرا انسانها حق مدارند . 49) دلایلی که مربوط به جانشینی است را بیان کنید : علمی عرفـی شواهد تاریخی . دلایل : الف : به کدام ربط دارد فلسفه ی وجود امام همان فلسفه ی وجود پیامبر است به دلیل هدایت عمومی مردم . ب   : ارتباط بین علم دنیائی و انسانی با عالم ماورائی بوسیله ی امامان و پیامبران است . ج   : تفسیر آیات دینی و اصول دین . دین از امور ماورائی است که جهت تفسیر به فردی ماورائی نیاز است . دلایل عرفی :   ص 21 الف : دلایل و فلسفه ی بعثت پیامبران (ع) که آنها برای خود جانشین انتخاب می کر دند     ( سیره ی پیامبران ) مثل یوشع برای موسی و پتروس برای عیسی . ب   : تاکید های قرآن بر نقش جانشینی پیامبر (ص) در تکمیل دین و اتمـــــام نعمت . عرف عموم مردم : همه ی مردم قبل از رفتن به جایی یا  مسافرتـی برای امور جانشینی انتخاب می کنند لذا حتما" پیامبر نیز بعد از مرگ خود به فکر جانشین بوده است . شواهد تاریخی : آینده نگری آن حضرت در هنگام دعوت و انذار خویشاوندان در هنگام دعوت در آغاز نبوت . ب : جریان پیوند برادری رول خدا (ص) در بعد از هجرت با علی (ع) . ج  : استوار کردن بنیان پیشوائی آینده بر پر چمدار منتخب صحنه های بدر – احد و خیبر . د  : تحکیم پایه های رهبری جامعه در انثای جنگ تبوک و حدیث منزلت (پیامبر خطاب به حضرت علی (ع) : مثال تو همانند هارون است برای موسی ) . سندســــوره ی برائت ولزوم ابـــلاغ آن بوسیله ی شخصی ازاهـــــل بیت وخانـــــدان رسول( ص).   50 ) دیدگاه اهل سنت در بحث اجرای احکام را بطور خلاصه درچهار محور بیان کنید : الف : پیامبــر دردوره ی پیامبری خویش همــه ی کارهای لازم را انجــام داده پــس یوم الخمیس برای دور کردن مردم از گمراهی نبوده است . ب : پیامبر بعد از خودش هیچ مسئولیتی ندارد زیرا قرآن همیه ی مطالب را بیان کرده ج  : قرآن برای هدایت عمومی کافی است عقل پیامبر باطنی است ورسولان الهی ؛ پیامبران ظاهری اند . لذا انسان با عق از راه اکتساب هدایت خودرا می یابد ؛ نیاز به امام ندارد. د   :  احکام پیا مبر به زمان خو دش بستگی دارد و ما برا ساس مصالح روزا حکام را بدست می آوریم ؛ لذا اهل سنت  احکام را بصورت قطعی تغییر می دهند واهل تشیع براساس مصلحت کشوری وبراساس موقعیت فعلی جامعه بصورت موقتی احکام را تغییر می دهند . 51 ) دیدگا ه اهل شیعه دربحث اجرای احکام را بیان کنید :                                                                                                                   ص 22   الف : مهمترین مسئله تبیین تعالیم اسلام وفرهنگ دینی است بطوری که تمام قوانین مورد نیاز مردم دقیق تدوین شود . ب : باید این تعالیم بطور کامل درمیان افراد جامعه جریان یابد . یعنی حکومت دینی بطوری تبلیغ دینی را انجام دهد که هرلحظه از مظاره دینی استفاده واز آن جدا نشود بطوری که مردم کسی را جزء خدا نپرستند یعنی حکومت طوری عمل نکند که مردم علاقه به غیر خدا پیدا کنند. یقینا" این دو هدف جزء بوسیله ی رهبر معصوم تحقق نخواهد یافت بطور دقیق دین تبیین شود وهم دین درجامعه همیشه جریان داشته باشد . محتوی شریعت اســلام ( کتاب  خاد وسنت پیامبر ) درجامعه تبلور وتاروز قیامت معتبر بماند ( لمس دیگر محتوی دینی ) وحتما" فردی درکشور باشد که احکام وقوانین اسلامی را شرح دهد 52 ) تحلیل از اصرار پیامبر به اعزام سپاه اسامه را بنویسید : الف : تقــسیم مسئولیت بر اساس شخصیت ؛ لیاقت وکاردانـی افرا انجام شود ونفی این مطلب که لیاقت به سن است . ب : پیامبر با این اصرار می خواستند که از حوادث آینده جلوگیری کنند یعنی افرادی که در تشکیل سقیفه وجانشینی پیامبر دخالت خاص دارند از شهر خارج شوند تامردم براساس پیامهای پیامبر(وحی الهی)صحیح عمل نمایند لذا اصرار زیادی برخروج بعضی از افراد    (عمر وابوبکر ) که از دستور پیامبر سرپیچی کردند وبودن بعضی از افراد ( حضرت علی «ع» ). ج  : اعلام اینکه خطر دشمنان داخلی به همان میزان دشمنان خارجی می باشد وافرا با حرکات پشت پرده را به خطر انداخته اند . 53 ) بحث رذه را توضیح دهید وواقعیت آن را بیان کنید : الف : رذه درلغت به معنی بازگشتن به دین نیاکان است واصطلاحا" از دین خداست . از زمان حیات پیامبر افرادی به دلایل مختلف ادعای نبوت کرده بودند ودر مسیر فریفتن برخی از قبایل موفقیتهائی نیز بدست آورده بودند بعد از رحلت پیامبر به علت سست بودن مبانی اغتقادات تبلیغ بیش از حد ومدعیان دروغین پیامبری زمینه هائی  ایجاد شد ب  : نپرداختن زکات . ج  : بازگشت از دین وارتداد . ح  : حکومت دربرخورد با این دو پدیده با قدر ت برخورد کرد . خ  : البته برخی از آنان که مهر ارتداد از این برپیشانیشان خورده بود افرادی بودند که سازمـــــان سیاسی وحکومت جدید را قبول نداشتند وپرداخت نکردن  زکات به ایــــن                                                                                                                    ص23   حاکمان  را معنای انجام وظیفه الهی ورهائی از تکلیف می دانستند . پس واقعیت ارتداد بازگشت از دین خدا نبود  بلکه قبول نداشتن حکومت وقت بود وارتداد درروایتها معنایش عدم صداقت درایمان است . 54 ) تحلیلی از بحث فدک رانوشته وبیان فرمائید که چرا بحث فدک یک مبارزه سیاسی نام دارد ؟ درمبارزه ی سیاسی درمورد یک مطلب قطعی ویقینی پافشاری می شود وچون زمان خلفا آنها را پیرو پیامبر اعلام می کردند به راحتی نمی باشد به مردم اعلام کرد که آنها خلافت را غصب کردند لذا بحث فدک که یک امر قطعی ویقینی برای مردم بود وهمه می دانستند که برای حضرت زهرا ( س) می باشد ولی حکومت آنرا عصب نموده بود وروی آن پافشاری نمود تا به مردم بفهماند آنها مخالف دستور پیامبر عمل می کنند . بنابرین بحث فدک یک مبارزه سیاسی محسوب شد . 55) « الصلاه خیر من النوم » جایگزین چه ذکری شد و علت آن را بیان کنید : در زمان ابو بکر در زمان جنگ مردم با توجه به دستور پیامبر نماز را مهم تر از هر چیزی می دانستند . خلیفه دوم برای تشویق کردن مردم به جهاد این جمله را جایگزین (حی علی خیر العمل) کردند و در واقع یک بدعت در دین ایجاد کردند تا به مقاصد خود برسند . 56) سبب فتو حات در زمان عمر چه چیز هایی بوده است ؟ (پنج مورد را نام ببرید ) . الف : ناخشنودی مردم از حکومت ساسانی که بیداد گری شاهان و تجمل پرستی زمامداران ساسانی مایه می گرفت . ب : ایمان رزمندگان اسلام به خود و دین خود . پ : آشفتگی در نظام حکومت ساسانی . د  : بی رخ شدن آئین زرتشتی و گرایش به انشعاب مذهبی . ذ  : نشر مبادی اسلام بی پیرایگی این دین شعار عدالت برادری و عملی شدن آن    بوسیله ی پیامبر . 57) حکومت عمر و عثمان را مقایسه کنید و کارهای انجام شده را تحلیل کنید : عمر در دوره خلافت خود و پیش از آن جزء ثروتمندان قریش شناخته می شد ولی شیوه اشرافی پیش نگرفت ؛ به تن پوشهای گرانبها وگرد آوری طلا ونقره دلبستگی نداشت وکا رگزارانی که چنین نبودند را نیز توبیخ کرد . در غذا قناعت داشت وخود با آنکه تهی دست نبود باآنان همدردی می کرد برخلاف او عثمان به خوش نشینی وتجملات علاقه فروان داشت وبرای خود خانهء خوب ساخت . ثروت هنگفت بدست آ مــــــده از                                                                                                                                                                                                                               ص24  فتوحات بی هیچ تدبیری درجهت ساخت کاخها وتجملات فرعونی به مصرف رسید واطرافیان وبستگان خلیفه به خوش گذرانی فرو رفتند . عصر هیچکدام از تبعیدیهــای پیامبـــر را مسئولیت ندادولی عثمان تبعیدیهای دوره ی پیامبر راغ آزاد نمود وبه آنان مسئولیت داد. 58 ) شیوه ی شکل گیری حکومت عمر وابی بکر را بررسی وتحلیل نمائید : شیوه شکل گیری حکومت عمر براساس جانشینی انجام گرفت یعنی ابی بکر قبل از مردن اعلام نمود که عمر جانشین من است ولی ابی بکر توسط شورای سقیفه به خلافت رسیدوبعداز آن مرسوم شد که هم می توان به نظر عمر عمل کرد وهــــم می توان به نظر پیامبر اقدام کرد یعنی خلیفه را انتخاب نکرد ومردم خود خلیفه را انتخاب کردند . 59) نقش مردم در رسیدن حضرت علی (ع) به ولایت سیاسی را بیان کنید : پس از بی نتیجه ماندن میان جیگری امام علی (ع) و برخی از اصحاب در جریان شورش علیه خلیفه ی سوم ؛ خلیفه به قتل رسید و خشم عمومی فرو نشست مردم دریافتند  حوزه ی مسلمانی بی سرپرست مانده است . رفت آمد و گفتگو ها آغاز شد با آنکه گروهی از صحابه ی اعضای شورای عمر ؛ به ویژه طلحه که مورد حمایت عایشه نیز بود مدعی خلافت بودند ؛ امام معترضان یعنی همه ی زندگان بدر و بسیاری از صحابه و قاریان کوفه و انصار به خانه ی امام علی (ع) هجوم آورده ؛ از امام که تا کنون به تقاضای مکرر آنان پاسخ مثبت نداده بود خواستند خلافت را بپذیرد و بر این امر پای فشردند ؛ نکته ی تازه در این بیعت آن بود که علاوه بر مهاجر و انصار نمایندگان مردم عراق و مصر نیز در آن شرکت داشتند . 60) پنج مورد از فعالیت های امام علی (ع) در زمان خلفای سه گانه را توضیح دهید : الف : تفسیر قرآن بیان مراد واقعی بسیاری از آیات . ب   : پاسخ به پرسش های دانشمندان به ویژه دانشمندان اهل کتاب . ج    : بیان حکم شرعی رویداد های نو ظهور قضایای پیچیده ای که از داوری در باره ی آن ناتوان بوده اند . د    : پرورش انسانهای برخوردار از ضمیر پاک و روح آماده و تربیت شاگردان . ذ    : پوشش برای تامین زندگی بینوایان و درمندگان . ر    : شرکت در نشست های رایزنی خلفا و ارائه ی صادقانه راه حل ها . 61) دلیل عمده بروز جنگ «جمل» و «نهروان» را بیان کنید :  علت جنگ جمل ناخشنودی طلحه و زبیر و عایشه و سرشناسان ؛ سرمایه داران و سیاسیون بر کنار شده ی مکه از برقراری عدالت در همه ی ابعاد و تقسیم عا دلانـــه                                                                                                                         ص 25 بیت المال بود . فتنه ی خوارج نیز از ضعف فکری این گروه مسلمان و نا آگاهی آنان از سنت پیامبر (ص) و حقیقت قرآن سر چشمه می گرفت و عقاید دینی آنان با جهالــت و تعصب خشک آمیخته شده بود و به راحتی ابزار دست سود جویان قرار می گرفت و معاویه از آنان استفاد ه نمود . 62)     تحلیل شما از شورای شش نفره آخر حیات حکومت عمر چیست ؟ اعضای شورا یعنی علی (ع) ؛ زبیر بن عوام ؛ سعدبن ابی بقاص ؛ عبدالرحمان بن عوف ؛ عثمان و طلحه بن عبیدالله که همه از مهاجران بودند . باید درخانه ای گرد آیند و پنجاه نظامی انصار از آنان مراقبت کند تا این گروه یکی را میان خود برگزینند اگر پنج تن کسی را برمی گزیدند و یک نفر مخالفت می کرد باید کشته می شد ؛ اگر دونفر با رای چهار تن مخالفت می کردند باید کشته می شدند اگر سه نفر یک رای وسه تن رای دیگر داشتند ؛ باید به داوری  عبدالشبن عمر راضی می شدند وگرنه رای گروهی که عبدالرحمن درمیان آنان بود وسه تن دیگر درصورت مخالفت به قتـل می رسیدند . اکثریت بدون توجه به اقلیت می کنند تا حدی که اقلیت می بایستی از صحنه خارج شوند ( کشته شوند) و پروازه است که این نگاه به اکثریت مخالف نظریه اسلام است . نظریه ی اسلام این است که براساس اکثریت عمل شود ولی نظر اقلیت از بین نخواهد رفت . 63)     دلیل عمده ی سکئت امام علی ( ع) را تشریح بفرمائید : مسئله گسترش رویداد وخطر روز افزون مدعیان دروغین نبوت بود که درمیان ساکنین جزیره العرب دیده می شد . 64 ) چهار علت از ناخشنودی حکومت حضرت علی (ع) را بنویسید: الف : عدالت درهمه ی ابعاد : موضوع علی (ع) درجهت اجرای کامل عدالت ؛ سبب ناخشنودی ومخالفت بسیاری از مسئولان حکومتهای پیشین وحتی برخی از یارانش شد . ب : کنار نهادن روش شیخین درتقسیم بیت المال که مردم سالها با آن  خوگرفته بودند اساس قراردادن مساوات درحقوق ورعایت استحقاقها بود( شیخین ؛ عمر وابوبکر هستند ). ج : عدم تسامح دربرابر جنایات سران قبایل . د   : برتری نداشت اعراب واشراف بردیگران وعدم تبعیض نژادی .                                                                                                         65 ) فرقی که امام علی ( ع) بین آزادی فردی وآزادی جامع قلئل بودند را بیان کنیدودرضمن معنای آزادگی را هم تبیین بفرمائید :                                                                                                                     ص 26 میان آ زادی فردی وآزادی جامع مرزی دقیق قائل بود.آزادی فردی به این معنا کــه می توانند علی (ع) را بعنوان امام قبول نکنند وآزادانه درکشور حضور داشته باشند . آزادی اجتماعی به این معنا که فرد نمی تواند کاری انجام دهد که باعث لطمه به جامــع شود ولی می توانند اعتقاد به خلافت وامامت نداشته باشند ولی اعتــــقاد را نمی تواند به احراء بگذارد . از نظر امام (ع) کلمه آزادی صرفا" معنای مقابل بردگی نیست بلکه مقصود آزادگی وشخصیت دربرابرضعف وزبونی است . 66 ) چکیده ای از اصول اسلامی را بیان بفرمائید : چکیده اصول اسلام ؛  که عمیق ترین تحول را در جزیره العرب بئجئد آورد این بود که فرزند آدم ارزش داردونفس کریم وخوی پسندیده ش ملاک فضییلت او بشما ر می آید .بر پایه این اصول بلال سیاه ؛ سلمان فارسی تهی دست وابوذر بیابان گرد نه بتوان به توانگران ونجبای عرب برابر ند؛  بلکه به سبب تقوا از آنان برترند . 67 ) مشکلات علی (ع) وموانع چهارگانه حکومت علی (ع) را توضیح دهید : 68 ) واقع حره چه بود وچرا آل سجاد با انقلابیون همکاری نکرد ؟ 69 ) دلیل وشرایط عمده سکوت امام علی ( ع) راتشریح کنید : 70 ) دلیل بروز عمده جنگ جمل ونهران را توضیح هید : 71) اقدامات خلفا را نام ببرید : 72) اصلاحات زیر را توضیح دهید : مباهله/غدیر/ امام حسن (ع) /امام حسین (ع)/ امام علی (ع) / ۱۷ربیع الاول / فدک/ کربلا / بقیع /مدینه / نجف /خدیجه (ع).غرانیق.۲۷رجب.چهارده معصوم.پنج تن آل عبا.  عاربه. مستعربه.مسجدالحرام.مسجدالنبی.زیدبن حارثه.حنیف.صابیین.
|+| نوشته شده توسط ابراهیم یعقوبی در سه شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۱  |
 
 
بالا