بررسی مباحث تاریخ , فرهنگ و تمدن اسلام و ایران...
 سه مقاله در مورد تخت جمشید
تخت جمشید در اواخر سال 1312 شمسی براثر خاکبرداری در گوشة شمال غربی صفه تخت جمشید قریب چهل هزار لوحه های گلی به شکل و قطع مهرهای نماز بدست آمد . بر روی این الواح کلماتی به خط عیلامی نوشته شده بود . پس از خواندن معلوم شد که این الواح عیلامی اسناد خرج ساختمان قصرهای تخت جمشید می باشد . از میان الواح بعضی به زبان پارسی و خط عیلامی است . از کشف این الواح شهرت نابجایی را که می گفتند قصرهای تخت جمشید مانند اهرام مصر با ظلم و جور و بیگار گرفتن رعایا ساخته شده باطل گشت ، زیرا این اسناد عیلامی حکایت از آن دارد که به تمام کارگران این قصور عالیه اعم از عمله و بنا و نجار و سنگتراش و معمار و مهندس مزد می دادند و هر کدام از این الواح سند هزینة یک یا چند نفر است.


برای دریافت مقاله ها به لینک های زیر مراجعه نمایید.


تخت جمشید1

تخت جمشید2

تخت جمشید3


|+| نوشته شده توسط ابراهیم یعقوبی در یکشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۹  |
 
 
بالا